โรงเรียนสรรพวิทยาคม : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙