โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พิจารณาทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสาในการรับทุนการศึกษา และเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนให้แก่นักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)