ประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และนางสาวจันจิรา อินต๊ะยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดโดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่ ดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการตาก จำกัด บริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานทางการศึกษาใหม่ ที่ยังขาดแคลน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน โดยมีนายนุตพล ธรรมลังกา ผอ.โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม และเจ้าหน้าที่ สพม.ตาก เป็นตัวแทนรับมอบ รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการ รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

“อุ้มผางวิทยาคม” พิษโควิดฝ่าวิกฤตน้ำแล้ง น้ำอุปโภคบริโภคเริ่มขาดแคลน

“อุ้มผางวิทยาคม” พิษโควิดฝ่าวิกฤตน้ำแล้ง น้ำอุปโภคบริโภคเริ่มขาดแคลน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนกึ่งสงเคราะห์มีนักเรียนประมาณ 1,315 คนและนักเรียนบ้านไกลมาพักอาศัยอยู่จำนวนประมาณ 300 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 100 คนซึ่งอาศัยอยู่บ้านพักครูภายในโรงเรียนประมาณ 40 คน ปกติเราจะพบภัยแล้งทุกๆปีในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก่อนปิดภาคเรียน 1-2 สัปดาห์แต่เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ทำให้การป