Best Practice “ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center” ระดับ ดีมาก

นายวุฒิไกร ถนอมเสียง ผู้มีผลงานระดับดีมาก จากการคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practiceโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center

โรงเรียนแม่ระมาด : ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

คลิกรับชมภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนแม่ระมาด : ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพิ่มเติมครับ

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับการประเมิน โครงการการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” อำเภอวังเจ้า ปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับการประเมิน โครงการการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” อำเภอวังเจ้า ปี ๒๕๖๕ โดยมี ร.อ.อำนาจ มหันตรัตน์ ปลัดอำเภอวังเจ้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการเเก้ปัญหาด้านการจัดการขยะ โดยทำหลุมขยะเปียกและคัดเเยกขยะ