รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน