สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

 Phone :

หน้าห้องผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์
083-8762111 083-8754111 083-8728111
กลุ่มอำนวยการ / กลุ่ม ICT กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี
083-8762111 083-8730111 088-2938738
กลุ่มนโยบายและแผน / หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
083-8696111 083-8795111

E-mail: secondarytak@secondarytak.go.th  E-mail: saraban04303@obec.go.th