เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ โรงเรียน ผู้บริหาร เว็บไซต์
1 ตากพิทยาคม นายภูธนภัส พุ่มไม้ WWW.TPS.ac.th
2 ผดุงปัญญา นายสนั่น วงษ์ดี www.phadung.ac.th
3 วังหินกิตติวิทยาคม นางการเวก ไชยโอชะ https://whk.ac.th/whk
4 ถนอมราษฏร์บำรุง นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ www.tnr.ac.th
5 วังประจบวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย wangprachopwit.ac.th
6 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) นายมนตรี ใยระย้า www.bpw.ac.th
7 ทุ่งฟ้าวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.อาคม มาจันทร์ www.thungfa.in.th
8 สามเงาวิทยาคม นายใจ ยอดดำเนิน www.samngaowit.ac.th
9 ยกกระบัตรวิทยาคม นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
10 นาโบสถ์พิทยาคม นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค www.nbps.ac.th
11 วังเจ้าวิทยาคม นายนุตพล ธรรมลังกา www.wangchaowit.ac.th
12 แม่ระมาดวิทยาคม นายทวีศักดิ์ คำภีระ www.mrw.ac.th
13 แม่จะเราวิทยาคม นายจิระวิน  พุ่มนวล www.mcrw.ac.th
14 ท่าสองยางวิทยาคม นายกฤษณะ เครืออยู่ www.tswschool.ac.th
15 สรรพวิทยาคม นางสุภัทร เงินดี www.sappha.ac.th
16 แม่ปะวิทยาคม นางศรีรัตน์ อินทนุ www.maepa.org
17 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม นายจิระพงษ์ สุริยา www.dmw.ac.th
18 แม่กุวิทยาคม นางสาวลาวัลย์ เกติมา maekuwitschool.com
19 พบพระวิทยาคม นายวิเชษ เย็นฉ่ำ www.phobphra.ac.th
20 อุ้มผางวิทยาคม นายธวัช  ยะสุคำ umphangwit.ac.th/
21 โมโกรวิทยาคม นายอลงกต  เทอดโยธิน