เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ โรงเรียน ผู้บริหาร เว็บไซต์
1 ตากพิทยาคม นายภูธนภัส พุ่มไม้ WWW.TPS.ac.th
2 ผดุงปัญญา นายสนั่น วงษ์ดี www.phadung.ac.th
3 วังหินกิตติวิทยาคม นางศรีรัตน์ อินทนุ https://whk.ac.th/whk
4 ถนอมราษฏร์บำรุง นายมนตรี ใยระย้า www.tnr.ac.th
5 วังประจบวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย www.wangprachop.com
6 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) นายชาคริต คำนวนสินธุ์ www.bpw.ac.th
7 ทุ่งฟ้าวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.อาคม มาจันทร์ www.thungfa.in.th
8 สามเงาวิทยาคม นายใจ ยอดดำเนิน www.samngaowit.ac.th
9 ยกกระบัตรวิทยาคม นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
10 นาโบสถ์พิทยาคม นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค www.nbps.ac.th
11 วังเจ้าวิทยาคม นายนุตพล ธรรมลังกา www.wangchaowit.ac.th
12 แม่ระมาดวิทยาคม นายมานิตย์ เมธานุภาพ www.mrw.ac.th
13 แม่จะเราวิทยาคม นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ www.mcrw.ac.th
14 ท่าสองยางวิทยาคม นายกฤษณะ เครืออยู่ www.tswschool.ac.th
15 สรรพวิทยาคม นางสุภัทร เงินดี www.sappha.ac.th
16 แม่ปะวิทยาคม นายทวีศักดิ์ คำภีระ www.maepa.org
17 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม นายจิระพงษ์ สุริยา www.dmw.ac.th
18 แม่กุวิทยาคม นางสาวลาวัลย์ เกติมา maekuwitthayakom.ac.th
19 พบพระวิทยาคม นายวิเชษ เย็นฉ่ำ www.phobphra.ac.th
20 อุ้มผางวิทยาคม นายสาโรช เกตุสาคร umphangwit.ac.th/
21 โมโกรวิทยาคม