เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ โรงเรียน ผู้บริหาร เว็บไซต์
1 ตากพิทยาคม นายภูธนภัส  พุ่มไม้ WWW.TPS.ac.th
2 ผดุงปัญญา นายสนั่น วงษ์ดี www.phadung.ac.th
3 วังหินกิตติวิทยาคม นายธวัช ยะสุคำ https://whk.ac.th
4 ถนอมราษฏร์บำรุง นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ www.tnr.ac.th
5 วังประจบวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย wangprachopwit.ac.th
6 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) นายมนตรี ใยระย้า www.bpw.ac.th
7 ทุ่งฟ้าวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ www.thungfa.in.th
8 สามเงาวิทยาคม นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค www.samngaowit.ac.th
9 ยกกระบัตรวิทยาคม นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ www.yokkrabatwitthayakom.com
10 นาโบสถ์พิทยาคม นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม www.nbps.ac.th
11 วังเจ้าวิทยาคม นายนุตพล ธรรมลังกา www.wangchaowit.ac.th
12 แม่ระมาดวิทยาคม นายทวีศักดิ์ คำภีระ www.mrw.ac.th
13 แม่จะเราวิทยาคม นายจิระวิน  พุ่มนวล www.mcrw.ac.th
14 ท่าสองยางวิทยาคม นายสุทินธ์ คำน่าน www.tswschool.ac.th
15 สรรพวิทยาคม นายกฤษณะ  เครืออยู่ www.sappha.ac.th
16 แม่ปะวิทยาคม นางทองเพียร วาทา www.maepa.org
17 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม นายอนันต์ กาวินำ www.dmw.ac.th
18 แม่กุวิทยาคม นางสาวลาวัลย์ เกติมา maekuwitschool.com
19 พบพระวิทยาคม นายวิเชษ เย็นฉ่ำ www.phobphra.ac.th
20 อุ้มผางวิทยาคม นายจิระพงษ์ สุริยา umphangwit.ac.th
21 โมโกรวิทยาคม นายอลงกต  เทอดโยธิน www.mgw.ac.th