ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
The Secondary Education Service Area Office Tak

ความเป็นมา

                ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่  การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ที่ 313/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    คือ นายภูธนภัส พุ่มไม้   ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  และ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารและจัดการการศึกษามัธยมศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย    ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดูแลบริการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน