ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
The Secondary Education Service Area Office Tak

ความเป็นมา

               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  และที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ 313/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้ง นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารและจัดการการศึกษามัธยมศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากจนถึงปัจจุบัน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดูแลบริการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน