• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: กลุ่มอำนวยการ 083-8762111 กลุ่มการเงิน 083-8728111 กลุ่มนิเทศ ฯ 083-8754111 กลุ่มส่งเสริมฯ 083-8730111
    Phone: กลุ่มนโยบายและแผน 083-8696111 กลุ่มบริหารงานบุคคล 083-8795111 กลุ่มกฎหมาย 088-2938738
    E-mail: secondarytak@secondarytak.go.th E-mail: saraban04303@obec.go.th

สร้างขึ้นด้วย Padlet