เบอร์โทร ผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด สพม.ตาก

ที่ โรงเรียน ผู้บริหาร โทรศัพท์(055) โทรสาร(055) มือถือ หมายเหตุ
1 ตากพิทยาคม นายภูธนภัส  พุ่มไม้ 511134 540248 089-8393833
2 สรรพวิทยาคม นางสุภัทร เงินดี 531094 534861 082-8907950
3 ผดุงปัญญา นายสนั่น วงษ์ดี 515864 517829 098-8095042
4 อุ้มผางวิทยาคม นายธวัช  ยะสุคำ 084-3561005 561005 ต่อ 26 081-3793672 รักษาการ
5 บ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” นายมนตรี ใยระย้า 591026 591027 081-5343511
6 ถนอมราษฎร์บำรุง นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ 511762 511538 081-9727499
7 สามเงาวิทยาคม นายใจ  ยอดดำเนิน 599026 599080 084-2366757
8 แม่ระมาดวิทยาคม นายทวีศักดิ์ คำภีระ 581238 581079 086-3763084
9 ท่าสองยางวิทยาคม นายกฤษณะ  เครืออยู่ 589101 589306 065-4345892
10 วังหินกิตติวิทยาคม นางการเวก ไชยโอชะ 552012 552012 093-1396235 รักษาการ
11 พบพระวิทยาคม นายวิเชษ เย็นฉ่ำ 569081 569356 087-2062141
12 ยกกระบัตรวิทยาคม นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม 597173 597174 093-2830636
13 แม่ปะวิทยาคม นางศรีรัตน์ อินทนุ 086-4464380 506522 089-8566451
14 ทุ่งฟ้าวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์ 030255 030255 086-5905997
15 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม นายจิระพงษ์ สุริยา 595186 595187 0987497722
16 นาโบสถ์พิทยาคม นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค 895103 895103 086-2054851
17 วังประจบวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย 891585 087-2069757
18 แม่จะเราวิทยาคม นายจิระวิน  พุ่มนวล 585082 585082 081-2809513
19 แม่กุวิทยาคม นางสาวลาวัลย์ เกติมา 508676 508676 081-9530609
20 วังเจ้าวิทยาคม นายนุตพล ธรรมลังกา 593009 593009 095-1377706
21 โมโกรวิทยาคม นายอลงกต  เทอดโยธิน 089-9612840