• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: กลุ่มอำนวยการ 083-8762111 กลุ่มการเงิน 083-8728111 กลุ่มนิเทศ ฯ 083-8754111 กลุ่มส่งเสริมฯ 083-8730111
    Phone: กลุ่มนโยบายและแผน 083-8696111 กลุ่มบริหารงานบุคคล 083-8795111 กลุ่มกฎหมาย 088-2938738
    E-mail: secondarytak@secondarytak.go.th E-mail: saraban04303@obec.go.th

ผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ 2565

การรายงานผลการพัฒนางาน Pa ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก

การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ความปลอดภัยในสถานศึกษา"

การดำเนินงาน Quick Policy สพม.ตาก ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

การนำหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์สู่ห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด

"พาน้องกลับมาเรียน" โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

โครงการ“รักษ์ตาก รักษ์โลก”

(Mhee Noom heart)แนะนำโรงเรียนพบพระวิทยาคม(Tai Nim heart)

Active Learning กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางเคมี เรื่อง การทอดปาท่องโก๋ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี

MV สพม.ตาก

TikTok TikTak

SPM.Tak Young Reporter