• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: กลุ่มอำนวยการ 083-8762111 กลุ่มนิเทศ ฯ 083-8754111 กลุ่มการเงิน 083-8728111 กลุ่มส่งเสริมฯ 083-8730111
    Phone:กลุ่มแผน 083-8696111 กลุ่มบริหารงานบุคคล 083-8795111 E-mail: secondary.tak@gmail.com

ผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ 2565

  KM (Knowledge Management)

การขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วีดีทัศน์วาระเกษียณอายุราชการ สพม.ตาก ปี 2565

สพม.ตาก จัดอบรม โครงการ Young Reporter

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ SPM TAK

โครงการ“รักษ์ตาก รักษ์โลก”

(Mhee Noom heart)แนะนำโรงเรียนพบพระวิทยาคม(Tai Nim heart)

Active Learning กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางเคมี เรื่อง การทอดปาท่องโก๋ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี

คลิปรายการ ไทยแลนด์วีคลี่ เรื่อง Active Learning GPAS 5 Steps โรงเรียนตากพิทยาคมครับ ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

MV สพม.ตาก

TikTok TikTak

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai