Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

สพม.ตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มอบหมายให้ นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม »
หนังสือราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รบการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

พิธีส่งมอบงานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมและนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 จัดพิธีส่งมอบงานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากประธานชมรมคนเดิม คือ ผกท.พ.นุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ให้กับประธานชมคมคนใหม่ คือ ผกท.พ.สุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 จัดตั้งขึ้นเพื่อ สนับสนุนการฝึกสอน วิชาทหารในสถานศึกษาต่างๆ เสริมสัม

อ่านเพิ่มเติม »
หนังสือราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตากได้แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 คน จากส่วนราชการที่เสนอรายชื่อให้พิจารณา จำนวน 16 คน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มิได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ จำนวน 13 คน จะได้รับประกาศเกียรติบัตรเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม »
หนังสือราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง คำวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/

อ่านเพิ่มเติม »

คลิปวิดีโอ ข่าวสาร สพม.ตาก

พิธีส่งมอบงานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากระชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

VTR พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 ข่าวการศึกษา