• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: 088-2938738 Fax: 055-039827
  • E-mail: secondary.tak@gmail.com
Previous
Next

แผนพัฒนาการปฎิบัติงาน

แผนป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี

แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

Previous
Next

  แบบฟอร์มรายงาน สพม.ตาก

  ข้อมูลสารสนเทศ สพม.ตาก

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลในระดับประเทศ Community Engagement

นวัตกรรมการสอนออนไลน์ใช้ google Meet และ google classroom ในการจัดการเรียนการสอนเตรียมพร้อมสอนออนไลน์ โรงเรียนตากพิทยาคม

เบื้องหลังการภาพถ่ายหน่วยงาน สพม ตาก ณ เจดีย์วัดสระเกศ โรงเรียนตากพิทยาคม อ .เมืองตาก จ. ตาก

คุณครูเจษฎา เจริญศรี ผุดไอเดียใส่ชุดมาสคอต พี่หมีบราวน์ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน(วันที่ 16 มิถุนายน 2564)

การลงพื้นที่โค้ชกำกับ ติดตามการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

โรงเรียนผดุงปัญญา การบริหารจัดการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในองค์กร

ครูตากพิทยาคม ผุดเดียใส่ชุดมาสคอต สร้างบรรยากาศการเรียนออนไลน์

โรงเรียนตากพิทยาคมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมรับการเปิดภาคเรียน

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai