• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
    เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • Phone: กลุ่มอำนวยการ 083-8762111 กลุ่มการเงิน 083-8728111 กลุ่มนิเทศ ฯ 083-8754111 กลุ่มส่งเสริมฯ 083-8730111
    Phone: กลุ่มนโยบายและแผน 083-8696111 กลุ่มบริหารงานบุคคล 083-8795111 กลุ่มกฎหมาย 088-2938738
    E-mail: secondarytak@secondarytak.go.th E-mail: saraban04303@obec.go.th

ผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ 2565

  KM (Knowledge Management)

การนำหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์สู่ห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด

การขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วีดีทัศน์วาระเกษียณอายุราชการ สพม.ตาก ปี 2565

สพม.ตาก จัดอบรม โครงการ Young Reporter

"พาน้องกลับมาเรียน" โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

โครงการ“รักษ์ตาก รักษ์โลก”

(Mhee Noom heart)แนะนำโรงเรียนพบพระวิทยาคม(Tai Nim heart)

Active Learning กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางเคมี เรื่อง การทอดปาท่องโก๋ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี

MV สพม.ตาก

TikTok TikTak

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai