นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ รูปแบบออนไลน์

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รูปแบบออนไลน์ ซึ่งประเมินด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพนักบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ ณ สตูดิ โอ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ตาก

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ การขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติการประเมิน ITA การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา การเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการต่างๆที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีครูกาญจนา ตุ่นดำแดง และครูพิมสิริ หรูวรนันท์ จากโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ที่ได้รับผลการประเมินเป็นอัน

สพม.ตาก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา ในสังกัด สพม.ตาก ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยนายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมอบจุดเน้นให้กับสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาผู้บริหารและครู ว.PA การส่งเสริมให้โอกาสเด็กด้อยโอกาส การพัฒนานวัตกรรมการสอนของครูความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา และการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนตามมาตรการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมอาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือ

ผอ.สพม.ตาก เข้าพบ ผู้ว่าราชการ จ.ตาก และ ผอ.สำนักงาน กศน.ตาก

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าพบนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อแนะนำตนเอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ขอให้ทางมัธยมศึกษาจังหวัด เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ซึ่งทาง สพม.ตาก จะขอความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดต่อไป จากนั้น ได้พบปะกับ นายชนะ เปรมปรี ผอ.สำนักงาน กศน.ตาก เพื่อหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่งทาง สพม.ตาก ยินดีจะเป็นเจ้

เดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตาก เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการออนไลน์ ในงานประชุมวิชาการ “เดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤติโควิด-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัด สพป.ตาก เขต 1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม และโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัด สพม.ตาก มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน