ตรวจสนาม O-Net ม.6

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม โรงเรียนพบพระวิทยา และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ

ประเมินโรงเรียนพระรราชทาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๗ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้นายชยุต นามอยู่ รอง ผอ.สพม.ตาก และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มนโยบายและแผนณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญชั้น 2 สพม.ตาก

ประชุมผู้บริหาร สพม.ตาก ครัั้งที่ 2/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสพม.ตาก ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยนายชยุต นามอยู่/นายจักรรินทร์ แจ่มใส รองผอ.สพม.ตาก ผู้บริหาร สถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

เข้าร่วมพิธี มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี