สพม.ตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล : ถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สพม.ตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล : ถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ตลอดจนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก ได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ เครืออยู่ ผอ.สรรพวิทยาคม ประธานเครือข่ายส่งเส

สพม.ตาก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และผอ.กลุ่มงาน สพม.ตาก เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายในบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม การประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากร ของ สพท.) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สพม.ตาก จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และ ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ออมทรัพย์สามัญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

สพม.ตาก ประชุมการรายงานแผนการดำเนินงานและแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ปี 2566 – 2575

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผอ.รร.แม่ระมาดวิทยาคม คณะครู รร.แม่ระมาดวิทยาคม และ บุคลากรในสังกัด ประชุมการรายงานแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างปีงบประมาณ 2566 – 2575 ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ออมทรัพย์สามัญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก