นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย คือ นางสิยาพัฐ เอี่ยมอินทร์, นางวาสนา พูลเดอียด และนางสาวอักษร วุ่นสุก นักศึกษาปริญญาโท ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

สพม.ตาก ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/256

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก