สพม.ตาก ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2567 ณ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

วันที่ 19 กรกฏาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากครั้งที่ 6/2567 พร้อมด้วยนายจักรรินทร์ แจ่มใส รองผอ.สพม.ตาก ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1Jf1DfXlgJy…

อบรม เสริมสร้างความรู้วินัยทางการเงิน

วันที่ 18 กรกฏาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดอบรมออนไลน์ เสริมสร้างวินัยทางการเงิน ในหัวข้อ“ จัดการเงินอย่างไร ให้รอดทุกวิกฤติ ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิรัชรา ปัญญาจักรนักวิเคราะห์อาวุโส ธนาคาร แห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเพื่อให้ความรู้วินัยทางการเงินแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้าน การออม การบริหารจัดการหนี้ และการวางแผนทางการเงิน

สพม.ตาก MOU ร่วมกับ 15 หน่วยงาน ขับเคลื่อนศูนย์บริหารความสุข

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จัดพิธีบันทึกข้อตกลง การมีส่วนร่วมของเครือข่าย การจัดการศึกษา การส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กับ 15 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในจังหวัดตาก โดยมี นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมผู้ลงนาม เพื่อเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัย ให้แก่นักเรียนใน เชิงรุก ประกอบกับเพื่อเพิ่มโอกาส และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ณ ห้องปร

สพม.ตาก พัฒนาบุคลากรคุณธรรม ขับเคลื่อน “เขตสุจริต”

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เขตสุจริต) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ สู่การขับเคลื่อนกิจกรรมเขตสุจริตได้ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา