นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรูัวิทยาการคำนวณ Coding และการออกแบบการออกแบบและเทคโนโลยี

วันที่ วันที่ 9 เมษายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก หมอบหมายให้นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ อาชีวะพนิช ศน.พรทิพย์ อินอยู่ และศน.สมเจตน์ เนียมก้อน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรูัวิทยาการคำนวณCoding และการออกแบบการออกแบบและเทคโนโลยี โรงเรียนโมโกรวิทยาคม โดยนายอลงกต เทอดโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโมโกรวิทยาคม และคณะครู

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 สพม.ตาก จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ออมทรัพย์สามัญ) สพม.ตาก