เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 5/2565) ได้นำเสนอรายงานผลโครงการพาน้องกลับมาเรียน (TAK ZERO DROPOUT) และการขับเคลื่อนจัดทำหลักสูตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ในสถานศึกษาทุกแห่ง สพม.ตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

คณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ได้มอบหมายให้ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 4 แห่ง จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ” โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก “ เพื่อส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาด้านอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดประชุมโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ได้แก่ 1. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิงจัดประชุม ณ รร.ตากพิทยาคม 2. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวังจัดประชุม ณ รร. ผดุงปัญญา 3. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมยและลุ่มน

ประเมิน ผอ เขต ครั้งที่ 1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) โดยมี ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการฯ นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 เป็นกรรมการ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นางสาวอรทัย กสิกิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการนี้ รอง ผอ.สพม ตาก ผู้บริห