01

  กลุ่มอำนวยการ

10.1
19
18
20.1
29.1
นายเจษฎา กันคุ้ม.

  กลุ่มนโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.แผน
25.1
28.1_2
20

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11.1
19

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7.1
32.1
34
40 นางสาวศิริรัตน์ แก้วอินทร์
41 นางสาวทัตพิชา แสนพรม

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

25
26
31 นางชัชญาภา แหวเมือง
26.1
นางสาวอรัญญา คงดี

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรฯ

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร สพม.ตาก
7
36
8
39
38

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

011
24.1
17
บุคลากร สพม.ตาก

  หน่วยตรวจสอบภายใน

6.1

  กลุ่มกฎหมายและคดี

นายจิรสิน นิติคุณธรรม