บุคลากร
3

  กลุ่มอำนวยการ

10.1
21
บุคลากร12
15
23

  กลุ่มนโยบายและแผน

8.1
19

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11.1
13

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7.1
22
11

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

5.1
17
9.02
20

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

13.1

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

9.01
บุคลากร13

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

13.1
18

  หน่วยตรวจสอบภายใน

4

  กลุ่มกฎหมายและคดี

2.1