กลุ่มอำนวยการ

  กลุ่มนโยบายและแผน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  หน่วยตรวจสอบภายใน

  กลุ่มกฎหมายและคดี