01
2 นายสิงห์เพชร สุทธิ
นายสุรพงษ์ แสงแก้ว

  กลุ่มอำนวยการ

10.1
19
18
20.1
29.1
นายเจษฎา กันคุ้ม.

  กลุ่มนโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.แผน
46 นายดนพล สำราญพงษ์
25.1
28.1_2
20

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11.1
19

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7.1
32.1
นางสาววรรณฤดี จันทิมา
40 นางสาวศิริรัตน์ แก้วอินทร์
41 นางสาวทัตพิชา แสนพรม

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

25
26
31 นางชัชญาภา แหวเมือง
26.1
37.นางสาวอรัญญา คงดี

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรฯ

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

7
36
8
39
38
นางวาสนา พูนเอียด

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4 นางรุ่งฤดี มีลาภ
นายอรรถพล จันทร์เทพ
14 นางสาวนันทพร เย็นเอี่ยม
13 นางสาวธนพร ฮวดเกิด
24.1
17
15 นางสาววรัฏฐา พรมจันทร์

  หน่วยตรวจสอบภายใน

6.1

  กลุ่มกฎหมายและคดี

นายจิรสิน นิติคุณธรรม