กลุ่มอำนวยการ

10.1
19
18
20
20.1
29.1

  กลุ่มนโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.แผน
25.1
28.1_2

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11.1
19

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7.1
28.1
32.1
34

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
26
27
26.1

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรฯ

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

13.1_1
35
36
37
39
38

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

20
24.1
17

  หน่วยตรวจสอบภายใน

6.1

  กลุ่มกฎหมายและคดี

นายจิรสิน นิติคุณธรรม