ผลงานหรือนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านคุณภาพของผู้เรียน

ผลงานหรือนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารและการจัดการ

ผลงานหรือนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูต้นแบบ STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูต้นแบบ STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลงานหรือนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี พ.ศ. 2566