สภาพและปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

แบบตอบรับเผยแพร่บทความวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รบการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดชื่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต ประการ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เพื่อการบริหารและการ