กิจกรรมสะเต็มศึกษา “นาวาฝ่าวิกฤติ”

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา “นาวาฝ่าวิกฤติ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ ห้องประชุมช้องนาง โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” โดยมีนายมนตรี  ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และมีคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากร  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาในชีวิตหรือการนำความรู้ไปช่วยในการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4         ไปประยุกต์ใช