มอบทุนโครงการ “เพชรประชาวิทย์”

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ท่านชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก และเพื่อน มอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “เพชรประชาวิทย์” จำนวน 50,000 บาท สำหรับนักเรียนชั้น ม. 1 ปีนี้ที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี โดยจะเป็นทุนต่อเนื่อง ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จัดกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว ณ ห้องสมุด โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 124 คน ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแนะแนวจากโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 4/1, 4/2, 5/1 และ 6/1 จำนวน 128 คน

การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 นายมนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษให้นักเรียนจำนวน 12 ทุน  ทุนละ 1,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียนและค่าครองชีพระหว่างเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การอบรมขับเคลื่อน หลักสูตร “รักษ์ตาก อย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567  นายมนตรี  ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”นางสาวดุจคณิศร คงเมือง และนางสาวนัทธ์หทัย  เสมบาง ครูโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วมการอบรมขับเคลื่อน หลักสูตร “รักษ์ตาก อย่างสร้างสรรค์” ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าร่วมอบรมจำนวน 21 โรงเรียน โดยมี นายสุทัศน์ ศรีดาเดช  ผอ.สพม. ตาก เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.อวยชัย ศรีตระกูล อดีตผอ.สพม. ตาก เป็นวิทยากรในการอบรม

กิจกรรมค่าย ธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ “โต้ลมหนาว นอนดูดาว ย้อนเรื่องราวทางธรณี”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย ธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ “โต้ลมหนาว นอนดูดาว ย้อนเรื่องราวทางธรณี” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากนักธรณีวิทยาสำนักงานทรัพยากรธรณีวิทยา เขต 1 และ เขต 2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้แก่    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1,4/2 และ 5/1