โครงการจัดสอบโครงการจัดสอบวัดระดับและเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 13 กันยายน 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European  Framework of Reference for Language) จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 184 คน จุดประสงค์ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อวางแผนในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางภาษาที่สูงขึ้นต่อไป  โดยทดสอบที่ห้องช้องนางและห้อง เกา อิง ซื่อของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”