การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 นายมนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษให้นักเรียนจำนวน 12 ทุน  ทุนละ 1,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียนและค่าครองชีพระหว่างเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”