เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่น ด้าน Coding “Coding Achievement Awards”

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์
เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่น ด้าน Coding “Coding Achievement Awards” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบการอบรมออนไลน์ และแบบพบหน้าทั่วประเทศตลอดช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลงานจากการอบรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ และจัดแสดงผลงานให้ขวัญและกำลังใจต่อครูผู้สอน โดยจะมีการจัดเผยแพร่องค์ ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Pluggedใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https:/bit.Ly/3GvZxzr หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ : ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ และสามารถส่งผลงานได้ตามลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/1vFMPyYnm21PfEPgwg8p2Ja8uJ4WMhF7h6e9sk8hIpmI/edit?usp=sharing