ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

67 03 05 ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกนักเรียน สายสามัญ