ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑)

67 03 05 ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกนักเรียน สายอาชีพ