โรงเรียนสรรพวิทยาคม : เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษาตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗