โรงเรียนตากพิทยาคม: โครงการห้องเรียน IDL จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนห้องเรียน IDL ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมมอบหมายให้นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยนางฐิติพร พรมวิชัย หัวหน้าห้องเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Interactive Distance Learning: IDL) และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียน IDL ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีโรงเรียนปลายทางที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก

อบรมการป้องกันอัคคีภัย การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั้มหัวใจ (CPR)

วันที่ 11 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนผดุงปัญญา กลุ่มบริหารทั่วไปจัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั้มหัวใจ (CPR) และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก และเทศบาลตำบลไม้งาม ณ หอประชุมพะยอม โรงเรียนผดุงปัญญา