โรงเรียนตากพิทยาคมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

โรงเรียนตากพิทยาคมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมณฑิรา มาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และดร.ภูมิ ประยูรโภคราช หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษและครูผู้จัดการดูแลระบบ Google Classroom ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ได้ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัด