โรงเรียนตากพิทยาคม: โครงการห้องเรียน IDL จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนห้องเรียน IDL ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมมอบหมายให้นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยนางฐิติพร พรมวิชัย หัวหน้าห้องเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Interactive Distance Learning: IDL) และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียน IDL ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีโรงเรียนปลายทางที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก

โรงเรียนตากพิทยาคม : คณะครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้สิบเอกมงคล ใจเย็น หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนตากพิทยาคม นำคณะครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งเพื

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 จังหวัดตาก รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ชลธีระเสถียร หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 จังหวัดตาก รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

โรงเรียนตากพิทยาคม : ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิ ประยูรโภคราช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🏫โรงเรียนตากพิทยาคม🎉ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิ ประยูรโภคราช🎊ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 👉ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Earth and Space Science(ESS) 🧑‍ตัวจริง✨👉ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา👨‍🔬ด้านวิทยาศาสตร์ 👉ของซีมีโอ (SEAMEO QITEP in Science)ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปี ๒๕๖๗

โรงเรียนตากพิทยาคม: ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม โดยเข้าสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อีกทั้งให้คำแนะนำ แนวปฏิบัติ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับครูและนักเรียน พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น