เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ OIT/Full Data 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลพื้นฐาน

o1.โครงสร้าง

o2.ข้อมูลผู้บริหาร

o3.อำนาจหน้าที่

o4.ข้อมูลการติดต่อ

2.การประชาสัมพันธ์

o5.ข่าวประชาสัมพันธ์

3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o6.Q&A

o6.Messenger เพจ SecondaryTak2023

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

4.แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

5.การปฏิบัติงาน

o10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

6.การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

o12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ

o13.E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

7.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o14.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21.การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

9.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

11.นโยบาย No Gift Policy

o26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

12.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

13.แผนป้องกันการทุจริต

o32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

14.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35.รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน