แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ที่ ๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก