โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมิน และ Coach โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม