โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการพัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล