โรงเรียนวังประจบวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ SPM.Tak Young Reporter ปี 3”