ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการทักษะชีวิต ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการทักษะชีวิต  ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำปี  2564 ผลการคัดเลือกครูต้นแบบ ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำปี 2564 ผลการคัดเลือกะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำปี 2564