โรงเรียนผดุงปัญญา : แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

  วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการ คณะครู แนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองตากและโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนบ้านวังโพ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอสามเงา จังหวัดตากโรงเรียนบ้านน้ำดิบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงปัญญา ปีการศึ