โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของการมีมนุษยสัมพันธ์เพื่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อสังคม

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของการมีมนุษยสัมพันธ์เพื่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีนายสวิง จันทร์ธิยะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางสาวอรณี  ประทุมโซ ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ณ หอปร