ประชุมชี้แจง ITA online สถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สพม.ตาก จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

pairing teacher ผดุงปัญญา

12 กรกฎาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาและการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบ Pairing Teacher ครูคู่พัฒนา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ แสงเทียนส่องทางความเป็นครู ให้กับคณะครูโรงเรียนผดุงปัญญา โดยมีครูแกนนำโรงเรียนผดุงปัญญา 16 คน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูในโรงเรียน

พบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าพบนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อนำเสนอกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ “รักษ์ตาก รักษ์โลก” ปลูกต้นดอกเสี้ยว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ทั่วทั้งจังหวัดตาก และโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ให้สอดคล้องกับบนริบทท้องถิ่นของ จ.ตาก ภายใต้ MODEL รักษ์ตาก เพื่อสร้างความสำนึกรักษ์ท้องถิ

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

13 มิถุนายน 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ตาก เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ และเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก

ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พบพระ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลนโยบายฯ สหวิทยาเขตลุ่มน้ำแม่กลอง ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม