คู่มือการนิเทศพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

https://drive.google.com/drive/folders/1jb2fMDTDI2dVdTPVOWvyXFIubin-fAXw?usp=sharing