เร่งทำวิจัยแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก นายสนั่น วงษ์ดี ผอ.รร.ผดุงปัญญา น.ส. ทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ รอง ผอ.รร.สรรพวิทยาคม น.ส. สิรปภา กมุธากรณ์ นักจิตวิทยาฯ และน.ส. ณชานันท์ ประเสริฐสุข ครู รร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ประชุมจัดทำร่างโครงการวิจัย “การพานักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา” เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก ทั้งนี้ได้เดินทางไปสัมภาษณ์การดำเนินงานของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โดยมีนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผอ.รร.ถนอมราษฎร์บำรุง และคณะครู ให้ข้อมูลดังกล่าว