เข้าพบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าพบว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก เพื่อหารือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา จ.ตาก และปรึกษาหารือร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเคสเร่งด่วน ตามนโยบายโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ ณ สำนักงานจังหวัดตาก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตามลำดับ