การเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก” เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงการสร้างโอกาส ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาสู่สากล พัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการทำงานที่หลากหลาย โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการ และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก