ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. แม่กุ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลนโยบายฯ สหวิทยาเขตลุ่มน้ำแม่กลอง ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม