ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

13 มิถุนายน 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ตาก เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ และเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก