ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลนโยบายฯ สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย ลงพื้นที่ติดตาม
10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม และโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตามลำดับ