Best Practice “ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center” ระดับ ดีมาก

นายวุฒิไกร ถนอมเสียง ผู้มีผลงานระดับดีมาก
จากการคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practiceโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center