การประชุมเพื่อติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน

เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2566  นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” และคณะครู    ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น  0  ร  และ มผ.  เพื่อร่วมกันติดตาม แก้ไขผลการเรียนของนักเรียน      ให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น