โรงเรียนสรรพวิทยาคม : นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนดีเด่น ระดับสํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย