สพม.ตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล : ถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สพม.ตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล : ถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ตลอดจนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก ได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ เครืออยู่ ผอ.สรรพวิทยาคม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภักดี รัชตวิภาสนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร และครูในสังกัด ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก