เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรครูแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566  ดร.ภูธนภัส  พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวนันทิยา จันทร์ถี นางนิภาพร วิไล นายชานนท์ คำปิวทา นายทรงชัย แซ่ย่าง นางสาวกัญชลี ตันจันทร์ และนางสาวสุปราณี ใจงาม ครูแกนนำโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรครูแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในปีการศึกษา 2566  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์แม่ข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก