โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ระดับประเทศ ในการร่วมขับเคลื่อนข้อความคิดเห็น หัวข้อ Soft Power สภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่สากล กิจกรรม “TSC เทศกาลดี ๆ ที่บ้านฉัน”