กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เด็กดี EIS ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เด็กดี EIS ม.1
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางกฤษณา อุดมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เด็กดี EIS ม.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตระหนักถึงการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระสุเมธีธรรมภาณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดตาก (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และคณะให้เกียรติเป็นวิทยากร