โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : สอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 – 5 มกราคม 2567

นางทองเพียร วาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 การสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย