ประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.สพม.ตาก

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ในการจัด นิทรรศการส่งเสริมสนับสนุน สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ TR studio โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก