โครงการโรงเรียนปลอดขยะจัดโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตามหลัก 3rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวสุธาสินี มะโต หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จัดโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตามหลัก 3rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ประชาชน และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างขยะ ให้เห็นคุณค่าของขยะ และการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยการใช้หลัก 3rs  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด